Ochrona danych osobowych

Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie i przestrzegamy ustawowych regulacji obowiązujących dla ich ochrony.

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.).


Polityka prywatności


Postanowienia ogólne


Informacje przedstawione poniżej stanowią regulacje dotyczące Polityki prywatności oraz plików „cookies” serwisu internetowego Enerete, prowadzonego w domenach enerete.com, a także usług świadczonych przez Enerete Smart Energy Piotr Lelito,

Enerete Smart Energy dochowuje wszelkiej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników serwisu,

Korzystając z witryn internetowych Enerete Smart Energy, a także używając produktów oraz korzystając z usług oferowanych przez Enerete Smart Energy akceptujecie Państwo sposób gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych do celów opisanych poniżej,

Niniejsza Polityka prywatności oraz plików cookies (ciasteczek) serwisu internetowego prowadzonego w domenach enerete.com oraz usług świadczonych przez Enerete Smart Energy Piotr Lelito ma charakter informacyjny. Oznacza to, że nie jest ona źródłem obowiązków Usługobiorców lub Klientów serwisu internetowego Enerete,

Administratorem Państwa danych osobowych jest Enerete Smart Energy, z siedzibą w Krynicy-Zdrój, ul. Słotwińska 43b, 33-380 Krynica-Zdrój., adres email – biuro@enerete.com,

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także zgodnie z obowiązującymi prawnymi regulacjami prawa polskiego.

Obowiązki Administratora danychAdministrator danych osobowych dochowuje należytej, szczególnej staranności w celu ochrony praw użytkowników, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia:
 • przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty da osoby, której dane dotyczą,
 • zbieranie danych osobowych dla oznaczonych poniżej, konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawanie gromadzonych danych osobowych dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • dbanie, aby dane osobowe były merytorycznie poprawne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • aby przetwarzane dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • aby gromadzone dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone,
 • przechowywanie danych osobowych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
Administrator danych osobowych świadczy usługi na terenie całej Unii Europejskiej oraz współpracuje z partnerami na całym świecie. Dostęp do danych Klientów Enerete Smart Energy Piotr Lelito mogą posiadać również partnerzy z takich regionów świata, których obowiązujące przepisy dotyczące zbierania i wykorzystywania danych będą się różniły od prawa europejskiego.

Z uwagi na powyższe, należy pamiętać, iż dane osobowe osobowe mogą być również przekazywane do innych państw (to jest państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), a dostarczając swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ten transfer.

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowychCel oraz zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych każdorazowo wynika z działań podejmowanych przez użytkownika korzystającego z serwisu lub usług Enerete Smart Energy, Możliwe cele zbierania danych osobowych użytkowników przez Administratora:
 • przedstawienie oferty handlowej,
 • przetwarzania zamówień, płatności, informacji dotyczących gwarancji użytkowników,
 • przetwarzanie informacji dotyczących niezależnych dealerów i dystrybutorów.
 • usprawnienie obsługi klientów, dostosowanie oferty do potrzeb klientów, efektywne reagowanie na owe potrzeby, wsparcie przy realizacji usług,
 • wysłanie newslettera,
 • przeprowadzania badań rynku o dotyczących użytkowników, w celu udoskonalania kampanii marketingowych oraz treści udostępnianych na stronach internetowych,
 • przeprowadzania konsultacji telefonicznych w celu omawiania usług, udzielania informacji o oferowanych produktach oraz ich działaniu, a także odpowiedzi na prośby i pytania,
 • innych celów, gdy zostanie wyrażona na nie zgoda,
 • realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób, których dotyczą,
 • spersonalizowanie i dostosowanie swoich usług i produktów w zakresie automatyki domowej,
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • kod pocztowy,
 • ogólne dane lokalizacyjne (miasto, region, kraj),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • IP zakupionego urządzenia,
 • numer seryjny urządzenia,
 • rodzaj używanych urządzeń,
Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej nie jest wymogiem ustawowym, lecz może okazać się niezbędne do zawarcia i realizacji umów sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej za pomocą serwisu. Brak podania danych osobowych może wiązać się z konsekwencją w postaci braku możliwości wykonania albo należytego wykonania wyżej wskazanych umów. zakres wymaganych do zawarcia umowy danych osobowych jest każdorazowo wskazywany uprzednio na stronie serwisu a także w jego regulaminie.

Decyzje dotyczące pozyskiwanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą nie będzie podlegać profilowaniu, o ile nie będzie ono niezbędnym w celu realizacji świadczonych usług przez Enerete Smart Energy, jedynie na podstawie odrębnych zapisów udostępnionych przez Enerete Smart Energy oraz na podstawie udzielonej przez osobę, której profilowanie ma dotyczyć, zgody.

Zebrane dane przechowywane są przez Enerete Smart Energy przede wszystkim w celach służących zapewnieniu możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem oraz świadczonymi usługami. Ponadto, służą one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z niniejszego serwisu oraz usług świadczonych przez Enerete Smart Energy. Gromadzone dane mogą być ujawniane osobom trzecim w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkownika, a także upoważnionym przepisami prawa organom władzy publicznej.

Odbiorcy danych osobowychOdbiorcami pozyskiwanych danych osobowych mogą być poza Administratorem także: inne podmioty świadczące odpowiednie usługi związane z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem serwisem, urządzeniami oraz usługami, a także związane z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Pozyskiwane dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres: jeżeli brak innego zastrzeżenia w przedłożonych przez Enerete Smart Energy informacjach, 24 miesięcy.

Podstawa przetwarzania danych osobowychPozyskiwane dane osobowe mogą być przetwarzane:
 • na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której te dane dotyczą,
 • na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne z mocy przepisów prawa, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której te dane dotyczą,
 • na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w szczególności interesu w postaci marketingu bezpośredniego Administratora oraz prawidłowego świadczenia usług).
W przypadku, o którym mowa w §6 pkt 1 lit. a , zgoda na przetwarzanie pozyskiwanych danych osobowych jest udzielana dobrowolnie, a osoba udzielająca zgody ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie informacji na adres email: dane.os@enerete.com

Prawa osób których dane osobowe dotycząWszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Enerete Innovative Installations Piotr Lelito przysługują stosowne prawa wynikające z Rozporządzenia (RODO), tj. w szczególności:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych- w przypadkach, gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO, (art. 17 RODO);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu- z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO, w tym także profilowania na podstawie tych przepisów.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zebrane dane przechowywane są przez Enerete Smart Energy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania Serwisem i Usługami. Ponadto służą one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników przez Enerete Smart Energy. Gromadzone dane mogą być ujawniane osobom trzecim w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkownika, a także upoważnionym przepisami prawa organom władzy publicznej.
Serwisy Enerete Smart Energy mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisów prowadzonych przez Enerete Smart Energy.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych stosowną kategorii danych osobowych objętych ochroną oraz w celu zniwelowania zagrożeń, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możecie Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane.os@enerete.com lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres siedziby firmy Enerete Smart Energy wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
Enerete Smart Energy zastrzega prawo zmiany Polityki prywatności i plików cookies.

W czasach rosnącej niepewności co do cen za energię elektryczną teraz masz szansę przejąć kontrolę. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci zaprojektować i zainstalować dopasowany do Twojego domu lub firmy system fotowoltaiczny, który zaspokoi wyjątkowe potrzeby energetyczne.

KONTAKT

KONTAKT